http://satoshi.quu.cc/moku/nippn.files/michi/johhoku/tebaizaka.htm
↑手這坂はこちらへ移動して下さい。